Organisatie

OZHW biedt openbaar onderwijs op 16 basisscholen en 9 scholen voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht. De scholen worden ondersteund door het Onderwijs Service Bureau (OSB) gevestigd in Barendrecht.

Wij streven ernaar het beste onderwijs in onze regio te bieden!

Dat kunnen we niet alleen en vraagt om flexibiliteit. Dus doen we het samen, dat verhoogt de kwaliteit.

OZHW is een onderwijsgroep met een drive voor openbaar onderwijs. Wij staan dan ook midden in de samenleving. En bieden onderwijs voor iedereen. Op onze scholen zijn kinderen en medewerkers welkom, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Lees Verder

Kinderen leren bij ons van jongs af aan om respect te hebben voor de mening of overtuiging van een ander. Wij besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. OZHW heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind én iedere medewerker. De leerlingen worden voorbereid op hun positie als wereldburger en leren zich van jongs af aan verantwoordelijk te voelen voor hun eigen rol in het grote plaatje.

Door intensief samen te werken met de kinderopvang en peuterspeelzalen bereiden we de toekomstige kleuter voor op de overstap naar de basisschool. En door de onderlinge afstemming tussen onze PO en VO scholen zorgen wij ook voor een soepele doorstroom vanuit groep 8 naar de brugklas.

Ambitie

Het beleid van OZHW komt voort uit onze kernambitie:

Wij streven ernaar het beste onderwijs in onze regio te bieden! Dat kunnen we niet alleen en vraagt om flexibiliteit. Dus doen we het samen, dat verhoogt de kwaliteit. 

Elke school onderschrijft deze ambitie. Ieder met een eigen invulling, passend bij de eigenheid en identiteit van de school. In de strategische koers “Samen in beweging” zetten we in op gezamenlijke verantwoordelijkheid en het samen vormgeven van het proces van continue voortgang en verbetering. 

Missie

Onze missie geeft aan waar wij voor staan: ‘Onze leerlingen voelen zich prettig en veilig en ontdekken waar hun talenten liggen.’

Visie

Onze visie geeft aan waar wij voor gaan: ‘Onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden, waarmee ze goed toegerust zijn op de toekomst en in het vervolgonderwijs succesvol kunnen zijn. Het primaire proces is het belangrijkste proces in onze organisatie. Dit is het proces waarin kinderen leren en gefaciliteerd worden kennis en vaardigheden op te doen. Voor de vormgeving van het primaire proces gelden pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten, die leidend zijn voor beleidsontwikkeling en uitvoering: Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. We stimuleren de natuurlijke leergierigheid van onze leerlingen. Onze docenten nemen de rol van begeleider op zich om leerlingen zelf hun talent te laten ontdekken en zorgen ervoor dat onze leerlingen kennis verwerven die relevant is voor hun schoolloopbaan en voor hun toekomst. We stimuleren dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers.’

Identiteit

Onze identiteit; het openbare karakter van OZHW voor PO en VO ‘Onze openbare identiteit draagt bij aan een brede ontwikkeling van kinderen, vanuit de erkenning van de betekenis van en verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. OZHW voor PO en VO is daarom vrij toegankelijk, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, afkomst, geslacht en geaardheid. OZHW voor PO en VO is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende opvattingen en draagt daarmee bij aan het leren, het vormen en het uiten van een afgewogen eigen mening, met respect voor de mening en overtuiging van anderen. Iedereen is welkom, iedereen is benoembaar.’

Kernwaarden

De kernwaarden van onze organisatie vormen het DNA van OZHW voor PO en VO. Ze vertellen waar we voor staan en maken zichtbaar waar onze ambities, plannen en besluiten op gebaseerd zijn. Onze ambitie is vanuit onze kernwaarden vormgegeven:

Toekomstgericht: we zijn een wendbare, innovatieve en duurzame organisatie.

Lef: we zijn vol van energie, passie en vertrouwen.

Geluk: we zijn vol van plezier, gelijkwaardig, veilig en open.

Professioneel: we onderzoeken, ontwikkelen en verbinden met resultaat.

Dit merkvizier is ons kompas om strategie en beleid te toetsen. ‘Samen in beweging’ is de essentie: we willen groeien en ons ontwikkelen. Dat geldt voor onze afzonderlijke scholen, maar ook voor OZHW als onderwijsgroep. Deze essentie willen we ook waarmaken voor en met de belangrijkste participanten binnen OZHW: onze leerlingen en medewerkers.

Ambitiekaarten

Binnen de ambitie hebben wij vier strategische lijnen vastgesteld:

Wij kiezen wij voor een beperkt aantal, krachtige ambities, waardoor we ons beter kunnen focussen en tegelijkertijd ruimte houden om flexibel te schakelen als de actualiteit daar om vraagt. De ambitie van OZHW willen we langs vier lijnen bereiken, te weten:

Ambitie 1: Talentontwikkeling van leerlingen

Op de scholen van OZHW wordt actief gestuurd op een brede ontwikkeling van leerlingen. Wij bieden een optimale ontwikkeling op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Uiteraard wordt op elke school aan de in de waarderingskaders van de onderwijsinspectie bepaalde criteria voldaan; de basiskwaliteit is op iedere school aantoonbaar op orde.

Onderwijsconcept en onderwijsprofielen van de OZHW-scholen kunnen verschillen, maar alle bieden ze een uitwerking van dat wat onder ‘Toekomstbestendigheid’ wordt verstaan. Er wordt een schoolspecifieke concretisering geboden van de zes mondiale competenties (de 6 C’s) in toekomstbestendig onderwijs: kritisch denken, communicatie, creativiteit, burgerschap, samenwerking en karaktervorming.

Dat we ons realiseren dat kinderen verschillen in hun ontwikkelingsmogelijkheden, laten we zien door ‘talentontwikkeling’ als belangrijk streven te zien. Juist door het erkennen van die verschillen en er vervolgens ons handelen op aan te passen, zullen we effectief bijdragen in de optimale ontwikkeling van iedere leerling.

 Deelambities

 • Het realiseren van een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar in de ontwikkeling van de executieve functies.
 • Meer differentiatie en aandacht voor de brede ontwikkeling.
 • Leerlingen leren van en met elkaar en het groepsdoorbrekend werken is steeds meer zichtbaar.
 • Versterken van het onderwijs in burgerschap.
 • Het vizier meer richten op de buitenwereld.

Ambitie 2: Professionele groei van medewerkers en de organisatie

Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie is mensenwerk. Het investeren in het ‘menselijk kapitaal’ is daarom voor OZHW dé succesbepalende factor voor de realisering van de gezamenlijke ambitie en het kunnen anticiperen op de ontwikkelingen waar wij ons voor gesteld zien staan, zoals het lerarentekort, de impact van Corona en de toenemende ervaren werkdruk.

De OZHW-professionals kenmerken zich door in hun gedrag herkenbaar en gepassioneerd te werken vanuit de kernwaarden. Van de OZHW-medewerker verwachten we lef en daadkracht om vanuit duidelijke keuzes de kwaliteit van ons onderwijs te bevorderen.

Van iedere medewerker van OZHW vragen we daarom te werken vanuit eigen initiatief, professioneel eigenaarschap, (team-) verantwoordelijkheid en een ambitieuze gezamenlijke visie.

Mensen met specifieke talenten, competenties en gevolgde opleidingen durven we te plaatsen en durven geplaatst te worden op de plek die passend is bij hun ambitie en de behoeften van de organisatie. Wij geven medewerkers de kans uit te groeien tot excellente vaklieden binnen zowel het eigen vakgebied als de bredere opdracht voor iedere onderwijsprofessional in het kader van ontwikkeling en opvoeding van leerlingen. Potentiële medewerkers proberen we te binden en te boeien en aankomende talenten leiden we in samenwerking met opleidingsinstituten op.

Het geluk van leerlingen en medewerkers staat bij ons voorop. We hebben aandacht voor elkaar en zorgen voor tijd om betekenisvol aanwezig en actief te zijn voor collega’s, leerlingen en anderen. We zijn positief over de toekomst en werken met plezier en enthousiasme aan vernieuwing van het onderwijs.

Deelambities

 • Meer kennisdeling door uitwisseling van p.o.-leerkrachten en v.o.-docenten.
 • Formeren van thematische professionele leergemeenschappen.
 • Het inrichten van een innovatieve OZHW-kerngroep en innovatie-labs voor de ontwikkeling van specifieke onderwerpen.
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid van OZHW op de arbeidsmarkt.
 • Uitbreiden van initiatieven op het gebied van opleiden van leraren in de school

Ambitie 3: Samenwerking met belanghebbenden

Met het onderwijs op de OZHW-scholen willen wij onze leerlingen in staat stellen om als zelfbewuste en kritische wereldburger deel te nemen aan de wereld van morgen. Daarom staan wij met een open houding, midden in de samenleving en streven we ernaar om voor iedere leerling in ons voedingsgebied aantrekkelijk onderwijs te bieden.

We ontwikkelen ons onderwijs met en voor de belanghebbenden van de scholen: medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Daarbij dragen we met trots en zelfbewust onze visie en ambitie uit. Om onze maatschappelijke opdracht goed uit te voeren, vinden wij het volstrekt normaal om inbreng te vragen en te krijgen van onze maatschappelijke partners en maatschappelijke verantwoording af te leggen.

Als organisatie zijn we een betrouwbare partner; we maken af waar we aan beginnen. We kijken buiten onze eigen grenzen en nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. Daarom werken we met passie aan kansen voor kinderen en volwassenen.

De scholen van OZHW staan het dichts bij de uiteindelijk belanghebbenden van het onderwijs. Het is dan ook logisch dat er op de scholen een intensieve relatie is met en tussen: leerlingen, ouders/verzorgers van onze leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en stagebedrijven.

De scholen van OZHW interacteren met partners die als een schil rond de school van groot belang zijn om de doelen van het onderwijs en van de school als organisatie te verwezenlijken.

Deelambities

 • Vergroten van de inbreng van de leerling bij de vormgeving en de ontwikkeling van ons onderwijs (‘students voice’).
 • Intensiveren van partnerschap met ouders.
 • Het in samenwerking met de belangrijkste stakeholders een systeem ontwikkelen waarmee verantwoording wordt afgelegd op de doelen die de school zich stelt.
 • Het sociaal en educatief netwerk rond leerlingen samen met partners versterken.

Ambitie 4: Kwaliteitsontwikkeling

We streven naar een wendbare, innovatieve en duurzame organisatie en richten daartoe onze organisatie en ons kwaliteitszorgsysteem in naar onderzoek, ontwikkeling en verbinding. Wij werken continu aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen en het creëren van een kwaliteitscultuur, waarin samenwerkende professionals zich richten op onderwijsinnovatie en – verbetering.

Wij zien veel kansen op het terrein van samenwerking tussen onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs en in het samenwerken in een gemeentelijke- en regionale ondersteuningsstructuur voor leerlingen en hun ouders. Teams met professionals nemen daarin een spilfunctie en zijn stimulerend voor de onderwijsontwikkeling en -innovatie en de versterking van de kwaliteitsstructuur en de kwaliteitscultuur.

Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Scholen tonen lef door zich op basis van de gedeelde visie van OZHW te onderscheiden en hun eigen schoolspecifieke ambitie vast te stellen. Deze ambities kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van het pedagogisch klimaat, burgerschap of onderwijsresultaten. Deze ambitie vereist borging van behaalde kwaliteit en voortdurende ontwikkeling in de kwaliteitsverbetering.

OZHW werkt volgens een kwaliteitssysteem om zowel collectief als individueel ambities aantoonbaar te maken waarbij de basiskwaliteit de ondergrens is. Binnen heel OZHW streven wij voortdurend naar een professionele houding ten opzichte van een kwaliteitscultuur, waarbinnen tevens het welbevinden van alle betrokkenen in de organisatie van essentieel belang is.

Deelambities

 • Het rijker verantwoorden van de realisatie van de strategische ambitie en eigen ambitie van de school.
 • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het ‘stellen van doelen’ en het ‘kijken naar opbrengsten’.
 • Het door-ontwikkelen van in- en externe collegiale consultatie en visitatie.
 • Doorontwikkeling van systematisch werken; cyclische werking thema’s.
 • Intensiveren van samenwerking in en tussen de scholen en het ondersteuningsbureau door te werken met ontwikkelteams en professionele leergemeenschappen.

Historie

OZHW is ontstaan door een reeks initiatieven tot samenwerking tussen verschillende scholen. In 2002 zochten de openbare middelbare scholen in Ridderkerk/ Lekkerkerk en Zwijndrecht/ Hendrick Ido Ambacht elkaar op om zo het Olovo te vormen. In 2011 groeide het aantal scholen met twee nieuwe locaties in Barendrecht en kreeg Olovo een nieuwe naam: OZHW (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden). Ook het openbaar basisonderwijs bundelde hun krachten binnen de organisatie 3Primair. In 2015 kwam door de samenwerking tussen de basisscholen en de middelbare scholen het huidige OZHW PO&VO tot stand. Een unieke onderwijsgroep waar samen werken en samen leren centraal staat.

Kwaliteit

OZHW is een transparante, open en lerende organisatie. Wij werken vanuit een professionele cultuur. Elke medewerker, elk team en elke school neemt een proactieve houding aan als het gaat om zijn/haar taken en vindt het vanzelfsprekend om hierover verantwoording af te leggen. De professionele ruimte van alle medewerkers van OZHW is vastgelegd in het professioneel statuut.

Wij werken:

 • vanuit onze kernwaarden: lef, toekomstgericht, geluk en professioneel;
 • vanuit algemene beleidskaders;
 • transparant en met open communicatie vanuit verantwoordelijkheid voor resultaten.

Lees Verder

Continu verbeteren 

Essentieel voor de werking van ons kwaliteitssysteem is een cultuur van continu verbeteren. Medewerkers delen kennis en ervaringen met collega’s (ook van andere scholen) om zelf te leren en het leerproces van leerlingen te verrijken en verbeteren. Daarvoor is onderwijskundig leiderschap, vertrouwen en lef nodig.

We zien drie lagen:

 • de leerling heeft zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden;
 • de medewerker is eigenaar van zijn of haar professionele ontwikkeling;
 • de schoolleiding creëert een professionele leergemeenschap waar verbeteren de norm is.

Onze medewerkers handelen planmatig en cyclisch. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun taken en leggen hierover verantwoording af. Dit gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. Een goed gesprek hierover aangaan heeft zeker meerwaarde. Het verhaal achter de cijfers geeft inzicht en draagt bij aan het verbeteren van onze opbrengsten en processen. Voorwaarde is wel dat het gesprek professioneel wordt gevoerd. Zo ontstaat binnen OZHW een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om te sturen op resultaten (opbrengsten en processen), verantwoording af te leggen en intern en extern een dialoog te onderhouden over onze kwaliteit.

Professionalisering

Professionalisering draait om de samenwerking met collega’s, professionele ontwikkeling, inspiratie opdoen en anderen inspireren, openstaan voor feedback en kennis en ervaring delen.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om te groeien, ontwikkelen en professionaliseren. Wij hebben hoge verwachtingen van onze medewerkers en ondersteunen en faciliteren hen zo goed mogelijk om hun werk te kunnen doen. OZHW vertrouwt erop dat al haar medewerkers een professionele houding hebben. Op didactisch en pedagogisch vlak, maar ook op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. De medewerker is betrokken, toekomst- en oplossingsgericht en werkt zelfstandig. Het personeelsbeleid van OZHW kent een doorgaande lijn van opleiden, starten, rijpen, en senioriteit. Levensfasebewust personeelsbeleid is erop gericht de talenten en vaardigheden van medewerkers op alle momenten van hun loopbaan tot hun recht te laten komen.

Strategische Koers

Samen in beweging met de strategische koers van OZHW

Onze 25 scholen werken intensief samen met elkaar en met onze partners om het beste onderwijs in de regio te verzorgen voor al onze leerlingen. Elke vier jaar leggen we de doelen van onze onderwijsgroep vast in een strategische koers. In onze strategische koers “Samen in beweging”, zetten we in op gezamenlijke verantwoordelijkheid en het samen vormgeven van het proces van continue vooruitgang en verbetering.

‘Samen in beweging’ is vormgegeven rond vier strategische ambitielijnen voor de periode 2022- 2026. Onze missie, visie en identiteit zijn daarbij leidend. De strategische koers is richtinggevend voor de inhoud en uitvoering van de schoolplannen en functioneert als leidraad bij onze professionele dialoog over leren en onderwijs, de ontwikkeling van onze professionaliteit, onze identiteit en kwaliteit. Dat kunnen we niet alleen en vraagt om flexibiliteit. Dus doen we het samen, dat verhoogt de kwaliteit.

De video vertelt meer over de vier strategische ambitielijnen en onze leidende principes die de scholen bij de verwezenlijking van de strategische koers moeten helpen. Zo vinden we de stem van de leerling belangrijk en werken we veelal evidence-informed. We stellen bij veranderonderwerpen altijd de vraag: ‘Wordt het onderwijs beter dan we hadden?’

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het besturen van de onderwijsgroep houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) van OZHW voor PO&VO.

Het CvB bestaat uit:

R. (Reinoud) de Vries

voorzitter College van Bestuur

M. (Mark) Mees

lid College van Bestuur

Voor contact met het College van Bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0180-642710 of te mailen naar info@ozhw.nl

G. (Gerdien) van Abeelen

bestuurssecretaris

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen en de continuïteit te waarborgen waarbij de statuten en governancecode leidend zijn. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de stichting, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlcyclus en de naleving van de wet- en regelgeving zoals o.a. de wet norm topinkomens en Good governance.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. Leden worden benoemd door de gemeenteraden van Alblasserdam, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Krimpenerwaard op basis van een bindende voordracht door RvT en/of MR/GMR.

De RvT heeft twee commissies die haar ondersteunt in haar toezichthoudende taken: de Financiële Commissie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van deze raad is als volgt:

C.P. (Piet) Hoogendoorn RB MBA

voorzitter en lid renumeratiecommissie en lid commissie financiën

De heer Hoogendoorn is voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken en thans bestuurder en toezichthouder. Hij bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:

 • Lid van de Commissie Code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad
 • Voorzitter van de raad van commissarissen van Recreatie en Cultuur Holding B.V
 • Lid van
  de renumeratiecommissie en 
  van de commissie financiën.

B. (Bram) Voermans RA

lid en lid Financiële Commissie

De heer Voermans is directeur van Elkeweekgeld.nl. Hij bekleedt de volgende nevenfunctie:

 • Penningmeester van Stichting KinderAcademie
 • Bestuurslid Stichting Klassenwerk

M.M.C. (Miranda) Lansbergen-Kerklaan

Lid en lid Commissie Onderwijs & Kwaliteit

Mevrouw Lansbergen is werkzaam bij Rijndam Revalidatie als manager Erasmus MC te Rotterdam. Zij bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Irado NV te Schiedam;
 • Lid Raad van Commissarissen Patrimonuim Barendrecht;
 • Bestuurslid Stichting hersenletsel.nl Regio Zuid-Holland.

R.S. (Ruud) Vet

Lid en lid Commissie Onderwijs & Kwaliteit

De heer Vet is werkzaam als directeur MY College (vmbo) van Onderwijsgroep Galilei. Hij bekleedt de volgende relevante nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting De Hoeksche School te Puttershoek

Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen OZHW voor het primair en voortgezet onderwijs geregeld op school- en op stichtingsniveau. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Bij de scholen in het voortgezet onderwijs is dat de deelMR. Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een specifieke school kun je opvragen bij de leiding van de school.

GEZAMENLIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Voor het Primair Onderwijs is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over thema’s op stichtingsniveau waar met name het primair onderwijs mee te maken heeft, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen aangaat.

De GMR is te bereiken via het volgende mailadres: gmr@ozhw.nl

Voor het Voortgezet Onderwijs is er ook een overkoepelend medezeggenschapsorgaan. Hierin worden vergelijkbare zaken besproken als in de GMR, alleen betreft het dan vooral onderwerpen die spelen in het voorgezet onderwijs.

De MR is te bereiken via het volgende mailadres: mr@ozhw.nl

Vakantie Regeling

Schooljaar 2023 - 2024
Herfstvakantiemaandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdagvrijdag 29 maart 2024 (onder voorbehoud)
Tweede Paasdagmaandag 1 april 2024
Meivakantiemaandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 (Incl. Hemelvaartsdag)
Hemelvaartsdagdonderdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdagmaandag 20 mei 2024
Zomervakantiemaandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024
Schooljaar 2024 - 2025
Herfstvakantie maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025
Goede Vrijdag vrijdag 18 april 2025 (afhankelijk van de keuze van de individuele school)
Tweede Paasdag maandag 21 april 2025
Meivakantie maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025 
Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 2025
Tweede Pinksterdag maandag 9 juni 2025
Zomervakantie maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025

Protocollen

OZHW voor PO&VO heeft een aantal protocollen opgesteld waarin bepaalde procedures op de scholen en binnen het bestuur worden beschreven. De uitleg van deze protocollen zijn te vinden onder Rechten en Plichten. De protocollen zijn in de downloads te vinden. 

Rechten en Plichten

Rechten en Plichten

Bij OZHW kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Daarnaast is er de regeling behandeling bezwaarschriften. Een klacht en een bezwaarschrift lijken veel op elkaar, maar toch zit er een duidelijk verschil in. Een klacht gaat vooral over de manier waarop medewerkers van OZHW met u omgaan. Als u vindt dat u niet juist bent behandeld dan kunt u een klacht indienen. Een bezwaarschrift gaat over een besluit dat door of namens het College van Bestuur genomen is en waarmee u het niet eens bent. In de protocollen (te vinden onder downloads) kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Vertrouwenspersoon

OZHW werkt met vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, geven advies en helpen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen. Op elke locatie van OZHW is een interne vertrouwenspersoon beschikbaar. Wie dit is en hoe deze persoon (of personen) te bereiken is kunt u vinden in de schoolgids en op de website van de school. Wij bieden ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een externe vertrouwenspersoon die onafhankelijk staat ten opzichte van OZHW, haar naam is Ria Kruidenier. Mevrouw Kruidenier is te bereiken per e-mail riakruidenier@gmail.com. De externe vertrouwenspersoon wordt benaderd voor meldingen die niet op schoolniveau kunnen worden opgelost, school overstijgend zijn of waarbij de aard of ernst van de situatie zodanig is dat er een voorkeur is bij één van de betrokken partijen om dit met de externe vertrouwenspersoon te bespreken.

 

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Als ouder(s) en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van Onderwijsgroep OZHW of de aangesloten scholen, kunt u dit laten weten. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.  De directie van de school gaat graag met u in gesprek en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt. Leidt dat niet tot een oplossing? Dan kunt u zich wenden tot het bestuur van OZHW.

Uw klacht kunt u dan per e-mail sturen aan klachten-bezwaren@ozhw.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. Er wordt daarna contact met u opgenomen. 

De klachtenregeling van OZHW is in de downloads te vinden. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft OZHW voor PO en VO een externe vertrouwenspersoon.

Onderwijsgroep OZHW is daarnaast aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of Onderwijsgroep OZHW heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC kunt u hier lezen.

De regeling behandeling bezwaarschriften is van toepassing als u bezwaar maakt tegen een besluit dat genomen is door of namens het college van bestuur waarbij dat besluit een rechtsgevolg heeft. Een voorbeeld hiervan is een besluit dat een leerling verwijderd wordt van school. Uw bezwaar kunt u per e-mail sturen aan klachten-bezwaren@ozhw.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. Er wordt daarna contact met u opgenomen.  

De regeling behandeling bezwaarschriften van OZHW is in de downloads te vinden. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van het bezwaar. Hierbij gelden wettelijk de termijnen die in de regeling beschreven staan.

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

 • bij het college van bestuur;
 • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het college van bestuur betreft;
 • bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Dit protocol is in de downloads te vinden.

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Vastgesteld door het College van Bestuur op 27 juni 2017 na advisering door MR en GMR en goedkeuring door Raad van Toezicht.

Dit protocol is in de downloads te vinden.

Privacy

Zo gaan we met jouw persoonlijke gegevens om.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, inhoudend dat vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt onder meer voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten van betrokkenen;
 • meer verantwoordelijkheid voor organisaties om aan te tonen dat ze voldoen aan de AVG;
 • uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP),  bijv. de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Het volledige privacyreglement is terug te vinden in de downloads.

SideMenu